تبلیغات کانال تلگرام کلیک فا

برای ورود به کانال تلگرام محبوبتان ، روی آیکون زیر کلیک کنید.
موضوع کانال : کانال تلگرام سلامت جنسی

تبلیغ کانال دانستنیهای روابط جنسی

معرفی کانال دانستنیهای روابط جنسی

کانال تلگرام سلامت جنسی

موضوع :

?عیوب  ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاى هیچ ﮐﺲ ﺣﺘﻰ والدین ﺧﻮد یا ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن بیان نکنید : آیه ﻗﺮآن ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎید : ((ﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﻟﮑﻢ))
یعنی زﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻋﯿﻮب ﻣﺮدان ﺑﺎﺷد.
اگر از عیوب همسر خود بگویید در این  صورت ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ اﯾﺮادﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺒﺎﺋﻰ بیرونی زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ تهدید ﻣﻰ ﺷﻮد.
آﻧﻘﺪر بایستی در ﭘﻮﺷﺶ ﻋﯿﻮب همسر دقیق و ﺣﺴﺎس ﺑﺎشید ﮐﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻼن عیب را دارد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرید ﮐﻪ خیر،شوهر من از این عیوب دور اﺳﺖ و اﯾﻨﻄﻮر نیست
(آﺑﺮودارى از ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن دروغ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.)
ﺑﻨﺎبراین? اوﻻ اﯾﺮادات ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻧﮕﻮیید؛ ﺛﺎنیا اﮔﺮ خواستید ﻫﻢ ﺑﮕﻮیید ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدﺗﺎن آن ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻄﻰ آرام، ﺗﻨﻬﺎو ﺑﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎئید
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎى زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از این ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎیند ولکن ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻨﺪ
ﮐﻪ آﺑﺮوى ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﺤﺒﻮبیت قبلی  او را ﮐﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻓﺮاﻣﻮش نکنید ریبایی  زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ و ﮐﺘﻤﺎن ﻋﯿﻮب و ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﺑﻪ غریبه  ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. دانستنیهای روابط جنسی

شایعترین اختلالات جنسی در مردان الکلی
?کاهش میل جنسی
?اختلال وحشت از رابطه جنسی
?اختلال در رسیدن به ارگاسم
?زودانزالی
?اختلال در نعوظ

پوست مرد کلفت تر از پوست زن است .پوست زن چون نازک تره سریع تر چین و چروک میخورد..در زمستان پوست زن دچار مسله میشه .تارهای صوتی زن کوتاه تره پس صدای مرد بم تر است.حجم خون اقایان حدود ۲۰% بیشتر است .پس اکسیژن بیشتری میگیرند ؛پس انرژی در لحظه مرد بیشتر است. خانومها انرژی طولانی مدت بیشتری دارند.مردها هر چه قدر هم امروزی باشند #عاشق زنانی می شوند که به آنها احتیاج داشته باشند.مردها دوست دارند نیازهای #زن را برآورده کنند و این به آنها حس قدرت و #عشق می بخشد.

 @egensii

آیدی کانال :

https://telegram.me/egensii

لینک جوین :

https://telegram.me/egensii
تبادل و تبلیغات:
@seopouyaco

بهترین کانال های تلگرام


طراحی و بهینه سازی : سئو